Aanwezig: Buurtbewoners, Luka de Vogel (student), Lony Scharrenburg (winkelstraatmanager), Rogier Noyon (VVAB, gastspreker), Roy van Gelder (gemeente Amsterdam, gastspreker), Rinke Oostra (gebiedsmakelaar), Alexander van Gastel (Pulitzer Hotel)

1. Opening

  • Voorstelronde
  • Welkomswoord van Alexander van Gastel
  • Medeorganisator Niek van der Heijden is verhinderd vanwege gezondheidsproblemen

2. Plannen en projecten in de buurt:
-Project Innovatie in het verzamelen en afvoeren van bedrijfs- en huishoudelijk afval:
Toegelicht wordt de stand van zaken: er is één geldige aanbieding die voldoet aan het programma van eisen. Na de zomer komt er een bewoners/ondernemersbijeenkomst om de informatie te delen. Ook vanwege wettelijke aanpassingen zal het project pas zichtbaar aan de slag gaan na 1 januari 2020.

-Centrum begroot:
 94 voorstellen hadden meer dan 50 stemmen en zijn door naar de volgende ronde: het haalbaarheidsonderzoek. 9 juli openbare vergadering Stadsdeelcommissie die projecten oormerkt. Tussen 9 september en 6 oktober kan er door centrumbewoners worden gestemd

-Schouw fietsparkeren en zwerfvuil:
Nadat in klein gezelschap (Lony, Rinke, Jeroen en Niek) op 23 mei was gesproken over het probleem van de vele fietsen in de buurt die op allerlei plaatsen tot overlast leiden, is het idee van een schouw geopperd: met een team van betrokkenen en verantwoordelijken in de buurt kijken waar het probleem zich voordoet en wat mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn. Voorstel is om deze schouw serieus en in samenspraak met bewoners voor te breiden en te combineren met het probleem van het toenemend (zwerf)vuil op straat. Er zouden zelfs meer openbare ruimte problemen meegenomen kunnen worden: een integrale schouw. Er melden zich vijf mensen aan om te helpen deze schouw voor te bereiden: Bernadette, Fré, Marita, Netty en Tanja. Carla neemt contact op met Rinke om een eerste afspraak te maken om bij elkaar te komen.

          

Tanja merkt op dat de sociale cohesie in de buurt onder druk staat door de komst van expats. Die lijken zich niet te bekommeren om de buurt omdat ze er toch maar tijdelijk wonen. Welke rol zou de gemeente kunnen spelen? Kunnen we zelf iets doen, bijvoorbeeld expats informeren over bijeenkomsten en activiteiten in de buurt (stadsdorp)?

3. Wandelpromenade Keizersgracht (Rogier Noyon)
Rogier Noyon heeft zijn idee in februari 2019 verwoord in een opiniestuk in Parool in februari 2019. Inmiddels is het een VVAB-voorstel. De VVAB houdt zich bezig met erfgoed en leefbaarheid in de binnenstad. De presentatie wordt op de website geplaatst

Uitgangspunt van het idee is het besluit om de binnenstad autoluw te maken. Dat er minder parkeerplaatsen komen is een gegeven, de vraag is wat we gaan doen met de vrijkomende ruimte. Foto’s uit de jaren ’70 laten zien dat Nieuwmarkt, Leidseplein, Amstelveld destijds ook volstonden met geparkeerde auto’s en nu anders ingericht zijn. Rogier Noyon stelt voor om de Keizersgracht aan ten minste één kant autovrij te maken (438 parkeerplekken opheffen) en die ruimte te benutten voor een wandelboulevard, waarop van de rust en schoonheid van de grachten kan worden genoten. Het is een idee dat nog nader uitgewerkt moet worden. Hoe moet de wandelboulevard er uitzien? De foto bij het artikel is een voorbeeld, maar er zijn allerlei mogelijkheden. Wat is nodig om te zorgen dat het niet voor andere doeleinden wordt gebruikt? Dat vraagt om flankerend beleid.

De meningen van de bewoners zijn verdeeld. Moeten die parkeerplaatsen wel verdwijnen en wat betekent dat voor bewoners? Wordt de boulevard niet gewoon een nieuwe toeristische attractie, draagt het niet bij aan de ‘verpretparking’ met alle bijkomende overlast van dien? Blijven de wandelaars op de boulevard lopen, of gaan ze op straat lopen? Is het wel zo’n aantrekkelijk beeld dat zal ontstaan? Er zijn ook enkele bewoners die het juist een prachtig plan vinden.

Rogier Noyon benadrukt dat het een idee voor Amsterdammers is, niet voor toeristen. Het zou een ‘Spartaans’ gebied moeten worden. Hij zou ernaar willen streven dat de boulevard er ligt als Amsterdam haar 750steverjaardag viert en merkt dat door de politiek het idee enthousiast wordt onthaald. Het is belangrijk dat de bewoners nu laten horen wat zij van de plannen vinden.

 

 4. Vergroening openbare ruimte (Tanja van der Knoop)
Buurtbewoonster Tanja van de Knoop, professioneel werkzaam aan groenprojecten, zet haar ideeën voor een groenere openbare ruimte uiteen en laat onder meer een plaatje zien hoe de Keizersgracht vergroend zou kunnen worden.

 

5. Project Herengracht (Roy van Gelder)

Roy van Gelder licht de deels al uitgevoerde plannen voor herinrichting van de Herengracht toe. Essentie is de wijziging van schuin parkeren naar langsparkeren en het verbreden van de loopruimte naar 1,5 meter. Het eerste deel (van Amstel naar Spiegelgracht) is gereed, over half jaar is de Herengracht bij de negen straatjes aan de beurt.

Ook bij deze plannen bestaan bedenkingen. Wordt de loopruimte straks niet door bouw- en bestelbusjes gebruikt? Is het geen verspilling als er straks veel meer auto’s moeten verdwijnen en er nog veel verdergaande maatregelen moeten worden genomen?

 

Uit de presentaties die zijn gehouden blijkt dat de vraag die voorligt luidt: Hoe gaan we de grachten inrichten als het autoluw beleid en andere onder- en bovengrondse ingrepen gaan worden uitgevoerd? Daar moeten geenlosse projecten maar een visie en een integraal plan voor komen. Grachten 9+ zal hier binnenkort een vervolg aan geven.

 

6. Tot slot

Rinke Oostra is gebiedsmakelaar voor onze buurt en aanspreekpunt vanuit de gemeente. Ze is te bereiken via mailadres R.Oostra@amsterdam.nlof telefoonnummer 06 1264 1995
Met dank aan Pulitzer Hotel voor de genoten gastvrijheid.

©JvdH